1. Üldsätted

1.1. Käesolevad kasutustingimused (edaspidi Tingimused) sätestavad internetiportaali
www.maale-elama.ee (edaspidi Portaal) kasutamise korra, ning Portaali kasutajate õigused, kohustused, vastutuse ja muud kasutusreeglid.

1.2. Portaali haldab ja administreerib MTÜ Partnerlus, ettevõtte reg.kood 80169397, ettevõte (edaspidi Haldaja) on registreeritud Eesti Vabariigi äriregistris.

1.3. Portaali kasutajatele antakse võimalus avaldada Portaalis infot, avaldada Portaalis tööpakkumiste kuulutusi, avaldada Portaalis kinnisvarakuulutusi või avaldada Portaalis ettevõtlusvõimaluste kuulutusi. Portaali kasutajatele antakse võimalus infot ja kuulutusi vaadata ning kasutada teisi Portaalis pakutavaid teenuseid; seda kõike käesolevates Tingimustes sätestatud korras. Portaali kasutaja on isik, kes on Portaalis infot ja kuulutusi avaldanud või tahab infot ja kuulutusi vaadata või kasutab Portaali mistahes muul viisil (edaspidi Kasutaja).

1.4. Avaldades Portaalis info või kuulutuse võtab Kasutaja endale kogu vastutuse selle sisu vastavuse eest Tingimuste reeglitele ja Eesti Vabariigi õigusaktidele. Infot sisestades kinnitab ja garanteerib Kasutaja, et esitatud informatsioon on õige, täpne ja aktuaalne.

1.5. Portaalis on keelatud esitada infot mis ei vasta või võib mitte vastata Eesti Vabariigis kehtivatele õigusaktidele, on vastuolus üldiselt tunnustatud eetika- või moraalinormidega või ei vasta käesolevate Tingimuste nõuetele. Portaalis on keelatud avaldada ja (või) säilitada sisu, mis on solvav, laimav, diskrimineeriv või rikub mistahes isiku isikuõigusi (aadress, isikukood jms), teotab teise isiku au ja head nime, reputatsiooni või rikub muid õigusi või vabadusi.

1.6. Kasutaja, kasutades Portaali mistahes viisil või kujul, väljendab seega oma nõustumist portaali Tingimustega ning on kohustatud neist kinni pidama. Isikutel, kes ei ole nõus kasvõi ühe Tingimuste punktiga, ei ole õigust Portaali kasutada.

1.7. Haldaja ei vastuta veebikeskkonna kaudu tehtavate kokkulepete, tehingu esemete omaduste kokkuleppele vastavuse ega veebikeskkonnas (sh linkide vahendusel) esitatud teabe õigsuse, täpsuse, täielikkuse ega aktuaalsuse eest. Lepingud sõlmivad kasutajad omavahel ilma Haldaja sekkumiseta ning Kasutajad vastutavad nende vahel sõlmitud lepingute nõuetekohase täitmise eest.

1.8. Haldajal on õigus Portaali poolt osutatavaid teenuseid, nende hindu ning Tingimuste mistahes sätteid ühepoolselt muuta. Juhul, kui pärast Tingimuste muutmist, parandamist või täiendamist Kasutaja portaali kasutamist jätkab, tähendab see, et Kasutaja on Tingimuste muudatustega nõus. Haldaja võib portaalis esitatud materjali ja info sisu, struktuuri jms igal ajal vastavalt oma äranägemisele asendada, täiustada, kustutada ja muul moel muuta.

1.9 Portaalis on keelatud avaldada ja (või) säilitada sisu, mis kujutab endast ohtu portaali või selle andmebaasi turvalisusele (viiruseid sisaldavad programmid või dokumendid jms);

1.10 Portaali on keelatud panna, saata, seal avaldada ja (või) säilitada sisu, mille kasutamise eesmärgiks on kuritegevus (pettus jms). Juhul, kui tekib kahtlus Kasutaja võimalikust ebaseaduslikust tegevusest, on portaali Haldajal õigus konto kustutada.

2. Vastutuse piirangud
2.1. Haldaja vastutab ainult kuulutuses esitatud informatsiooni tehnilise paigutamise ja tehnilise toe eest.
2.2. Haldaja ei vastuta tagasiside eest „Tahan maale“ ankeetidele.
2.3. Haldaja ei vastuta kuulutustes esitatud informatsiooni tõelevastavuse ega kuulutuste sisu eest. Haldaja ei vastuta Kasutajatele või kolmandatele isikutele tekitatud kahju eest, mis on põhjustatud kuulutuse sisust või selle avaldamisest Portaalis.
2.4. Haldaja ei ole vastutav Portaali või selle andmebaasi töö häirete eest, mis on tekkinud põhjustel, mida Haldaja ei saa kontrollida.
2.5. Kasutaja on vastutav oma kasutajanime ja salasõna õige kasutamise eest. Haldaja ei vastuta kahjude eest, mida Kasutaja kannab juhul, kui kolmandad isikud seda teavet kasutavad.

3. Isikuandmete kaitse
3.1. Kasutaja sisestab vajadusel Portaali oma isikuandmed millega kinnitab, et ta esitab oma isikuandmed Portaalis kasutamiseks omal vabal tahtel.
3.2. Kasutaja kinnitab, et esitab oma andmed Portaalile selleks, et kolmandad isikud neile andmetele juurde pääseksid, neid näeksid ja kopeeriksid (kui andmed on esitatud kontaktandmetena).
3.3. Kasutaja isikuandmeid töödeldakse ka Kasutaja registreerimise ning Kuulutuste andmebaasi haldamise eesmärgil Portaali süsteemis.
3.4. Kasutaja kinnitab, et tema poolt Portaalile esitatud isikuandmed on õiged.

4. Autoriõigused
4.1. Kõik õigused Portaali sisule kuuluvad Haldajale ning Haldajal on nende õiguste kasutamiseks ainuõigus. Kõik Portaalis ära toodud kaubamärgid ja teenuste märgid, kujundused, nimetused ning logod on Haldaja omand või Haldajal on luba neid kasutada.
4.2. Mistahes kolmandate isikute poolt teostatav Portaali sisu ja (või) kujunduse töötlemine, kopeerimine ja (või) muu kasutamine ilma Haldaja kirjaliku nõusolekuta ja (või) käesolevaid Tingimusi rikkudes, on autoriõiguste ja kaasnevate õiguste rikkumine, mis kuulub karistamisele Eesti Vabariigi seaduste alusel. Seda piirangut ei kohaldata Kasutajatele nende enda kuulutuste suhtes.
4.3. Kasutaja nõustub sellega, et Haldajal on õigus kasutada Kasutaja avaldatud fotosid oma ettevõtte reklaami eesmärkidel, ilma Kasutaja isikuandmeid avaldamata. Kasutaja nõustub, et tema poolt avaldatud info ja kuulutused saavad portaali andmebaasi osaks ning seda säilitatakse ja kasutatakse seadustes sätestatud viisil Haldaja või tema poolt volitatud isikute poolt piiramatu aja jooksul, välja arvatud juhul, kui käesolevates Tingimustes on määratud teisiti. Ei Haldaja ega mingi kolmas osapool ei ole Kasutaja poolt avaldatud infot ja kuulutuste sisu kasutades kohustatud maksma Kasutajale niisuguse sisu kasutamise eest ei autoritasu ega mingit muud tasu.

5. Kohaldatav õigus
5.1. Portaal www.maale-elama.ee juhindub oma tegevuses Eesti Vabariigi õigusaktidest. Mistahes vaidlused, mis on tekkinud Portaali kasutamisest või on sellega seotud, lahendatakse läbirääkimiste teel, kokkuleppele mitte jõudmise korral aga kompetentses Eesti Vabariigi kohtus.

 

Laadi alla Kasutustingimused.pdf (68 KB)