Uuenduslik kool toetab loovust, julgust ja huvipõhist õppimist

27.06.2020

Hargla Kool tegi lõppenud õppeaastal otsustava sammu kooliuuenduse suunal ning avas traditsioonilise esimese klassi kõrval ka teise – Gaia haridussuuna klassi, kus rakendatakse alternatiivseid õppemeetodeid. Klassijuhataja ja Gaia hariduse eestvedaja Jandra Mölder räägib, kuidas esimene aasta alternatiivset õpet on möödunud ja julgustab lapsevanemaid vaatama hariduse suunas, mis lähtub inimese ja looduse kooseksisteerimisel põhinevatest väärtustest ja arvestab iga õpilase individuaalsete vajadustega.

Kuidas jõudsite tõdemuseni, et Gaia õppesuund on vajalik?

Huvi ja vajadus gaiaklassi loomise vastu tekkis kogukonna sees. Taheva piirkonda on viimastel aastatel kolinud mitmed noorpered, kellel oli valmisolek õpetada oma lapsi koduõppel. Kui kolisime oma perega kolm aastat tagasi Taheva kanti, hakkas idee üha rohkem hoogu võtma. Tõukeks oli vanemate ühine nägemus ja arusaam haridusest. Me ei tea täiskasvanutena, mida ühiskond vajab kümne või kahekümne aasta pärast. Millised oskused on olulised tulevikus? Kuid me teame seda, et tänapäeva noored on teistsugused, kui olime ise samas vanuses. Nad on avatud, julged oma arvamust avaldama, protestimeelsed, püsimatud, uudishimulikud ja lustilised. Nad vajavad liikumist, mängimist, avastusi, arutelusid, aktiivset tegutsemist ja huvipõhist õppimist. Igas kodus omi lapsi õpetada on meeletu ressursikulu, on piisav, kui üks inimene koondab lapsed kokku ja hakkab neid õppetöös toetama. Valga vald tuli õnneks kaasa meie pöörase ideega luua Hargla Kooli kaks paralleelklassi, millest üks õpib traditsioonilisel viisil ja teine kasutab õppimisel alternatiivseid õppemeetodeid.

 

Mida Gaia õppesuund täpsemalt tähendab? Mis on selle eelised võrreldes traditsioonilise õppega?

Gaia tähendab kreeka mütoloogias emakest maad ehk maajumalannat, kellest on sündinud kõik siin maa peal. Gaia haridus on seotud maaga: lugupidamine ja hoolimine iseendast, lähedastest, keskkonnast ja meie koduplaneedist. Nende eesmärkide saavutamiseks kasutatakse erinevaid aktiivõppevorme, õuesõpet, projektõpet. Tähtsal kohal on pärimuskultuur ja loodus. Erinevalt traditsioonilisest õppest on gaiaklassi rütm teine, koolikell meie õppetegevust ei mõjuta. Vahel on lastel nii suur hoog sees, et kahju on nende tegevust koolikellaga piirata. Teinekord aga saavad tööd rutem tehtud ja nad soovivad omavahel mängida, mis on ju ka täiesti arusaadav. Maapiirkonnas ei pruugi lapsed väljaspool kooli kuigi sageli kohtuda ja vajavad suhtlemist tõenäoliselt rohkemgi kui linnalapsed mammutkoolides. Koolipäeva jooksul püütakse kõik vajalik ära teha ja kodus õppida ei anta, kui just mõni ülesanne seda ei nõua, näiteks küsitleda vanemaid või vanavanemaid.

 

Milline näeb välja tavapärane päev koolis? Millest koosneb õppetsükkel ja kuidas kujunevad hinded?

Koolipäev algab kell 8.45 hommikuringis ning lõppeb lõuna paiku lõpuringiga. Igal võimalusel viime tunde läbi õues. Kolmapäevad on meil õuesõppepäevad. Sellele päevale planeerisime ekskursioonid, matkad ja  loodusõpetuse tunnid. Õppetöö läbiviimise aluseks on aastane rütm, mis põhineb rahvuslikel traditsioonidel ning loodusrütmidel. Igal kuul on oma teema ning igakuise teema läbivaks teljeks on ühe või mitme projekti elluviimine. Projektiks võib olla näiteks raamatu kirjutamine, ettekande tegemine suuliselt või kirjalikult, lauamängu tegemine, uurimustöö läbiviimine vms. Gaia haridus on seadnud eesmärgiks toetada õpilastes süvaõppimise võimekust, rakendatakse kujundavat hindamist. Kujundav hindamine on õppimist toetav kokkuvõtlik sõnaline tagasiside saavutatud tulemustele. Hindamine toimub kaks korda õppeaastas.

 

Kuidas möödus esimene õppeaasta?

Esimesel aastal õppis Hargla Kooli gaia õppesuunalises klassis neli õpilast. Selles aastas on palju põnevaid õppekäike, huvitavaid kogemusi, head koostööd Valga Muuseumi ning Parmu Ökokülaga: klassiruumi aitasid korrastada kogukonnaliikmed, üks lapsevanematest aitas kirjutada projekti Valga vallale õppevahendite soetamiseks. Valga Muuseumi muuseumisõprade ringiga saime kaasa teha palju toredaid õppekäike. Tänud selle silmi avardava võimaluse eest! Distantsõppel olles oli gaiaklassil korraga  kolm täiskohaga õpetajat lapsevanemate näol. Rõõm on töötada klassiperes töötada, kus vanemad panustavad oma lapse arengusse.

 

Miks võiks tavakoolis käiva lapse vanem kaaluda alternatiivset õpet?

Teinekord ei ole küsimus lapses, vaid pigem vanema valmisolekus toetada lapse arengut. Alternatiivpedagoogiline õpe ei sobi minu arvates neile lastele, kellel on oluline püsida raamides, kes vajavad selget ja otsekohest juhendamist, kes vajavad hindeid õpitulemuse näitajaks; küll aga sobib lastele, kellel on huvi looduse vastu, kes on uudishimulikud ja lustilised, armastavad mängu ja mängides õppida. Järgmisel õppeaastal on plaanis võtta vastu õpilasi Hargla Kooli 1. ja 2. gaiaklassi, seega  lapsevanemad, kellel on koostööhuvi ja soov võtta osa lapse kasvamisest, on oodatud endast julgelt märku andma ja küsimusi küsima.

Pildil on gaiaklassi õppimine mängides – hommikuring emotsioonikaartidega.